مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:جم
پست الکترونیک:jam@eadl.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، ارتباطات