برنامه انسان سازى ماه مبارك رمضان (3)
71 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

براى ما خيلى اين حرفها سنگين و زياد است. چنين چيزهايى را باور نمى كنيم؛حق هم داريم باور نكنيم، براى اينكه ما خيلى از اين مراحل پرت هستيم. ولى از آن بدبينى و باورنكردنهاى خودتان كمى پايين بياييد. ما كه نرفته ايم، ما كه راهعبوديت را همان قدم اولش را هم طى نكرده ايم تا ببينيم آيا همين مقدار اثر درعبادت خدا هست؟ ما يك ماه رمضان يك روزه درست نگرفتيم. شما همين يك ماه رمضان راواقعاً تجربه كنيد؛ شما همه كارها را در دنيا تجربه مى كنيد، يك ماه رمضان راتجربه كنيد و يك روزه واقعى، همين طور كه پيغمبر اكرم فرموده است و ائمه اطهاردستور داده اند بگيريد، يعنى اولًا ظاهر روزه  را كه ترك كردن مأكولات ومشروبات و يك عده مسائل ديگر است عمل كنيم. اين كار را كه البته همه ما مى كنيم.ولى آن روزه اى كه در حديث "روزه خاص" تعبير شده است آن روزه را هم بگيريم؛ يعنى در اين يك ماه، تنها دهان ما روزه  نگيرد، زبان ما هم روزه بگيرد. در ماه رمضان كوشش كنيم كه زبان ما غيبت نكند، دروغ نگويد ولو اين دروغ برايمان منافع زيادى دارد؛زبان ما افطار نكند، چون روزه  تنها به نخوردن نيست. پيغمبرفرمود:

رُبَّ صائِمٍ لا حَظَّ لَهُ الَّا الْجوعُ وَ الْعَطَشُ  اى بسا روزه دارهايى كه حظّو بهره اى ندارند جز گرسنگى و تشنگى. زبان ما بيهوده و لغو نگويد، جز حرفى كه موردنياز زندگى دنياى ما يا آخرت ماست حرف ديگرى نزند. گوش ما غيبت نشنود، لهو و لعبنشنود، فحش نشنود؛ چشم ما به ناموس مردم خيره نشود؛ دست ما به طرف خيانت درازنشود؛ قدم ما به طرف خيانت و ظلم نرود. در مقابل، اين ماه رمضان را ماه اطعام ودلجويى و محبت و احسان و خدمت قرار بدهيم. امتحان كنيم، يك ماه رمضان كوشش كنيمانسان باشيم، آن وقت شما ببينيد بعد از يك ماه، عبادت و عبوديت اثر خودش را مى بخشديا نمى بخشد؛ ببينيد بعد از يك ماه همين روزه شما را عوض مى كند يا نمى كند؛ببينيد بعد از يك ماه همين روزه به شما ربوبيت يعنى خداوندگارى و تسلط و قدرت مى دهديا نمى دهد. اگر ديديد نداد، آن مراحل بعد را انكار كنيد. اما اگر ديديد در اين يك ماه اين مقدار ربوبيت و خداوندگارى و تصاحب يعنى تسلط بر نفس خودتان، بر غرائز وشهوات خودتان، بر اعضا و جوارح خودتان پيدا مى كنيد پس باور كنيد كه آن مراحل ديگرهم عملى است.

کتاب (آزادی معنوی)

مجموعه آثاراستادشهيدمطهرى    ج 23    ص : 491