صد دقیقه تا بهشت (1)
59 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

مادر خواب دیده بود؛

خوابِ پدربزرگ محمد را

.پرسیده بود چه کار کنم آن دنیا من را شفاعت کنند.

گفته بود: از "محمد" محافظت کنید که باقیات الصالحات شماست.

محمد باقیات الصالحات یک ملت شد.

بهشتی یک ملت بود.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)