صد دقیقه تا بهشت (2)
58 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

از دیدار امام بر می گشت.
رفته بود توی فکر.
امام خواب دیده بود عباش سوخته؛ به بهشتی گفته بود مواظب خودتان باشید.
می گفت از امام پرسید چرا؟
جواب داده بود آقای بهشتی شما عبای من هستید.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)