صد دقیقه تا بهشت (3)
62 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

چراغ قرمز اول را رد کرده بود؛ چراغ قرمز دوم بهشتی گفته بود:

"اگر از این هم بگذری دیگر نمی شود پشت سرت نمازخواند."
طرف گفته بود:

"این قانون طاغوته باید سرپیچی کرد."
بهشتی دست گذاشته بود روی داشبورد و محکم گفته بود:

"این ها قوانین انسانیه، عین انسانیته."

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)