صد دقیقه تا بهشت (4)
79 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

با اون قد کوچک و سن کمش می‌اومدداخل جلسات حزب جمهوری قرآن می‌خوند.

اون روز دیر کرده بود.

رئیس جلسه گفته بود تا نیایدشروع نمی‌کنیم.

تا اومد بهشتی به احترامش ایستاد و مثل یه مرد باهاش دست داد.

قاری کوچک ذوق زده شده بود.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)