صد دقیقه تا بهشت (9)
65 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

مزار شهدا بود که مادر شهید آمد جلو گفت: پنج پسر ویک داماد دیگر دارم، همه فدای امام.
عصر بود که بهشتی داشت می گفت: به آمریکا بگویید چشم طمعت را از جمهوری اسلامی بکن. 

جامعه ای که مادرانی این چنینی دارد برای شیطان جایی ندارد.
کتاب (صد دقیقه تا بهشت)