صد دقیقه تا بهشت (10)
71 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

وصیت کرده بود شهید که شدم بهشتی بر جنازه ام نماز بخواند.
جنازه اش را برده بودند بهشت زهرا که بهشتی از راه رسیده بود.
گفته بود: "دیشب انگار به من الهام شد که امروز بیایم اینجا."

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)