صد دقیقه تا بهشت (11)
72 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

همه نشسته بودند پای تلویزیون.

رئیس جمهور داشت سخنرانی می‌کرد و بد می‌گفت از بهشتی.
هرچه دوست داشت گفت.

یکی پای تلویزیون حرفی پروند.
بهشتی عصبانی شد.
گفت: حق ندارید حتی در مورد بنی صدر این طور حرف بزنید.
هر چه باشد مسلمان است
.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)