صد دقیقه تا بهشت (12)
85 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

بنی صدر که هر جا می نشست پشت سرش بد می گفت.

بعضی هم اصلاً صاف بهش می گفتند انحصار طلب، وهابی، ضد امام. 

بهشتی خیلی مراقب بود، غیبت هیچ کس را نمی کرد. 

امام می گفت بهشتی مظلوم بود.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)