صد دقیقه تا بهشت (14)
84 بازدید
موضوع: رجال و تراجم

بنی‌صدر که فرار کرد زنش رو دستگیر کردند.

زنگ زد که زن بنی‌صدر تخلفی نکرده باید زود آزادش کنید.

آزادش نکردند. 

گفت با اختیارات خودم آزادش می‌کنم. 

بهشتی می‌گفت: هر یک ثانیه که در زندان باشد گناهش گردن جمهوری اسلامی است.

کتاب (صد دقیقه تا بهشت)