تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1382 
حقوق  
دانشگاه مفید قم 
17.91 
خارج 
1375 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
0.00 
فوق لیسانس 
1384 
حقوق خصوصی 
دانشگاه مفید قم 
0.00